Årsmøte Innkalling 2014

26. Januar 2015 Kl. 18.00

Sted: Gamlaværket i Sandnes. Mat vil bli servert.

Styret har i 2014 hatt følgende sammensetning:

Leder:                      Einar Linnestad                   På valg (2 år)

Nestleder:              Anstein Lædre                     Ikke på valg

Styremedlem:       Målfrid Ellingsen                 Ikke på valg

Styremedlem:       Kjersti Skjæveland              Ikke på valg

Styremedlem:       Lise Marthe Wilson Rage   På valg (2 år)

Varamedlem:        Helge Erga                              På valg (1 år)

Varamedlem:        Susanne Bjørheim                På valg (1 år)

Kasserer:             Målfrid Ellingsen                    På valg (1 år)

Revisor:               Margrethe Havnen                 På valg (1 år)

Saksliste

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder
  3. Valg av referent
  4. Valg av to personer til å undertegne protokollen
  5. Årsberetning
  6. Regnskap
  7. Innmeldte saker
  8. Valg (Styre + Valgkomite)

Kandidater til styreverv må være valgkomitè i hende innen 1. jan 2015. Saker til årsmøtet må være styret i hende innen 1. jan 2015

Forslag til årets beste Rogalandsdachs må være styret i hende innen 1. jan 2015 – statutter ligger på RDK’s hjemmesider; https://rdhk.no/. Det vil også blir kåret årets UtstillingsDachs og Årets BlodsporDachs.

Saker fremmet til RS må være styret i hende innen 10. des. 2014

Forslag/saker/kandidater sendes -via e-post  – rogaland.dachshund@klubb.nkk.no eller pr. post – RDK v/Einar Linnestad, Husafjellskaret 8, 4330 Ålgård.